Hoppa till sidans innehåll

Antidoping


STF:s antidopingansvarige är Kimmy Skånberg som även är ledamot i STF:s styrelse. För ytterligare info om antidopingarbetet kan ni vända er direkt till henne.

 

Kimmy Skånberg
This is a mailto link

 

Doping är ett av idrottens allvarligaste problem. Idrottsrörelsens trovärdighet som ungdomsfostrare och hela dess legitimitet bygger på att idrottarens organisationer kraftfullt agerar mot doping i alla dess former.

Idrottsutövares ansvar
Idrottsutövare är ansvarig för att känna till och följa RF:s regler mot doping enligt 13 kap. RF:s stadgar och detta reglemente samt av Riksidrottsstyrelsen (RS) utfärdade föreskrifter, och att informera medicinsk personal om sin skyldighet att inte använda förbjudna substanser och metoder för att säkerställa att medicinsk behandling som utövaren ska undergå eller har undergått inte bryter mot RF:s regler mot doping.

Ledares m.fl. ansvar
Tävlingsfunktionär och ledare eller annan som biträder idrottsutövare är ansvariga för att känna till och följa RF:s regler mot doping enligt 13 kap. RF:s stadgar och detta reglemente samt av RS utfärdade föreskrifter, att medverka till att dopingkontroller kan genomföras, samt att även i övrigt främja en dopingfri idrott.

SF:s ansvar
Specialidrottsförbund (SF) är ansvariga för att i enlighet med 11 kap. 4 § RF:s stadgar, aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom förbundet och anslutna föreningar samt upprätta plan för antidopingarbetet, inklusive utbildning, att i enlighet med 12 kap. 4 § RF:s stadgar, i SF:s tävlingsregler föreskriva vilka tävlingsbestraffningar idrottsutövare respektive lag ska ådömas
vid brott mot RF:s regler mot doping.

Innehåll

1.   Bakgrund

2.   Nulägesanalys

3.   Dopingkontroll

4.   Juridiska aspekter

5.   Information och utbildning

6.   Internationellt

7.   Organisatoriskt

8.   Extern Information on doping

 

1. Bakgrund

Doping är förbjudet
I Svenska Taekwondoförbundets stadgar Kap 11. Etiska normer, §52 Syfte, står att läsa:

”Dessa normer avser att skapa förståelse och respekt för de etiska riktlinjer, som skall ligga till grund för all utövning av idrott inom Förbundet. Allt utövande av Taekwondo skall ske i en anda av gott samförstånd och respekt mellan deltagarna och funktionärer. Normerna utgör därjämte ett led i den sociala och moraliska fostran, som är ett av idrottsrörelsens grundläggande ideal och avser att bidraga till kampen mot våld, doping och droger inom och utom idrotten”.

Det finns fler anledningar till att doping är förbjudet inom idrott. Doping är fusk eftersom idrott ska bedrivas på lika villkor. Doping kan dessutom vara fysiskt skadligt. För att idrotten ska kunna bevara sin trovärdighet och samtidigt ta ett samhälleligt ansvar krävs kraftiga insatser mot doping. Doping kan inte försvaras med att individuella förutsättningar för idrott varierar.

Varför ett antidopingprogram?
I samarbete med Riksidrottsförbundet (RF) och tillhörande Specialidrottsförbund (SF) arbetar Svenska Taekwondoförbundet (STF) mot doping inom svensk idrott. Genom våra internationella representanter ska vi också vara med och påverka utvecklingen internationellt. Detta antidopingprogram skall leda till att kunskaper om och attityder mot doping sprids och upprätthålls.

2. Nulägesanalys  

Som ovan beskrivits följer STF de regler och bestämmelser som utarbetats och beslutats inom Riksidrottsförbundet. Antalet fall av doping inom ramen för Svensk Taekwondo som lett till bestraffning är totalt tre.  1 smitning med avstängning på 2 år 2005 samt 1 tamoxifen med avstängning på 2 år 2011 och 1 metylhexanamin med avstängning på 2 år 2011.

Information angående doping från WADA, WTF, RF och Dopingjouren är länkad till STF:s antidopingsidor genom följande länkar:

WADA:                         www.wada-ama.org/

WTF:                            www.wtf.org/wtf_eng/site/anti_doping/01_anti_doping_rules.html

RF:                              www.rf.se/Vi-arbetar-med/Antidoping2/

Dopingjouren:  www.dopingjouren.nu

Riksidrottsförbundets antidopingpolicy säger:

"Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras."


Visionen är att:
-
Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger.

- Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.
- Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.

3. Dopingkontroll

Reglernas efterlevnad sker genom olika typer av kontroller vid träning, tävling eller vid annat tillfälle i Sverige eller utomlands och kan genomföras av internationella eller nationella dopingkontrollfunktionärer. RF:s Dopingkommission bestämmer utifrån egna beslut om genomförande av tillfälliga dopingprover utifrån de kalendrar som SF-en tillhandahåller Dopingkommissionen. STF kan via RF beställa extra dopingprover i samband med interna tävlingar och träningar i Sverige. Idrottaren får en kallelse, som skall kvitteras. Det är viktigt att påpeka att om man uteblir från kontroll betraktas man som ”dopad”. Hela proceduren vid dopingkontroll är hårt reglerad för att undvika att man i efterhand inte kan misstänkliggöra kontrollen. Vid varje kontroll tas ett prov, som delas upp i två delar (prov A och prov B). Om prov A är positivt så kan idrottsutövaren begära att prov B analyseras. Dopingförseelse föreligger om man bevisligen intagit förbjudet preparat, vägrar lämna prov eller försöker dölja bruk. Vid positivt prov anmäler RF:s Dopingkommission ärendet till RF:s Dopingnämnd för bestraffning.  Dopingnämndens bestraffningsbeslut kan överklagas till Riksidrottsnämnden som är sista instans. Straffskalan för doping enligt idrottens dopingreglemente sträcker sig från tillrättavisning till den maximala diskvalifikationen från all idrott i två år vid första brottet och livstids avstängning vid upprepad doping.

Dispenser
Ett speciellt problem när det gäller medicinering och idrott är att idrottare behöver ha en viss medicin - även sådan som står på dopinglistan - mot ohälsa/sjukdom. Här finns möjlighet att begära dispens hos RF om man inte finner något likvärdigt, godkänt preparat.
Dispensregler har tillkommit för att möjliggöra för idrottsutövare, som under kortare eller längre tid på medicinska grunder måste använda medel, som klassas som doping, för att kunna utöva sin idrott. Det bör påpekas att dispens inte ges för akuta medicinska tillstånd för att öka prestationsförmågan utöver det normala. Dispenser beviljade av RF gäller endast i Sverige. Internationellt hanterar WTF dispenser om utövare befinner sig på elit/landslagsnivå och omfattas av krav på vistelserapportering.

Dispensföreskrifter och blanketter för dispensansökan kan erhållas från Riksidrottsförbundet via Internet på www.access-specialisten.se/rfdispens/.

För föreningar, förbund och den enskilde spelaren gäller följande råd:

*      Se till att skaffa förteckning av dopingklassade läkemedel – s k ”Röda listan” – som finns att hämta gratis från apoteken eller gå in på:

        www.access-specialisten.se/rfrodalistan/ om du vet vilket läkemedel du använder för att utröna om den är dopingklassad.

*      Det finns oftast alternativ till dopingklassade läkemedel.

*      Finns inte alternativ - sök dispens. Om man har godtagbara skäl beviljas dispens. Beslutet kommer inom två veckor.

*      Det går inte att erhålla dispens i efterskott. (Efter genomfört dopingprov)

4. Juridiska aspekter

4.1 Taekwondons regelverk  
Antidopingarbetets betydelse inom taekwondo har förtydligats genom att särskilt framhållas i avtalet mellan Svenska Taekwondoförbundet och landslagsspelare. Där sägs att:
”inga alkoholhaltiga drycker får förekomma eller förtäras före eller under pågående samlingar, tävlingar eller aktiviteter tillkallade av landslagsledning eller STF. Alltid se till att följa sportens etiska regler och etik samt att vara ett föredöme för vår idrott.”

”Inte använda dopingklassade medel, utöver läkarordinationer och även då skall reglerna kring doping ovillkorligen följas. Utövare ska även ingå i RF:s/WADA:s vistelserapportering till en dopingfri idrott.”

4.2  Handläggning av bestraffningsärenden gällande doping
Dopingärenden handläggs av RF:s Dopingkommission, DoK. Dopingkommissionen genomför tester och efter erhållna analysresultat från ”dopinglabbet” beslutar om ärende ska vidare till Dopingnämnden, DoN, för beslut om bestraffning. Givetvis under förutsättning att prov är positivt och substansmängderna överstiger de tillåtna i förekommande fall.

4.3  Dopingregler
World Anti-Doping Agency (WADA) har listat vad som är otillåtet i samband med träning och tävling. Anledningen till om ett preparat finns med på dopinglistan (antidopingkoden) är dess möjliga effekt som prestationshöjande medel och/eller risken för ohälsa. Listan omarbetas regelbundet. Den svenska versionen av WADAs dopinglista finns på: www.access-specialisten.se/rfrodalistan/

Idrottsrörelsens regler för doping är inte de samma som för samhällets i övrigt. I dopinglagen regleras endast anabola steroider, testosteron, tillväxthormon och derivat av dessa. Inom idrotten är det ett betydligt bredare spektrum av förbjudna substanser som räknas som doping.

Reglerna inom svensk idrott beträffande doping är desamma för alla idrotter och innebär att aktiva utövare eller den som aktivt medverkar till och är en idrottare behjälplig med doping kan straffas enligt idrottens dopingreglemente. Straffet är individuellt med diskvalifikation från all idrott (tävling, uppvisning och uppdrag)

5.  Information och utbildning

Allmänt om doping
Doping innebär att man med förbjudna medel eller metoder försöker förbättra individens möjlighet att göra bra resultat i idrott. Detta kan ske på många olika sätt. Ett är att under den långvariga uppbyggnadsperioden före en tävlingssäsong inta medel – t ex hormonpreparat (anabola steroider) - som tillsammans med träning stimulerar vävnadstillväxten, ökar muskelmassan och därmed fysiska prestationsförmågan i vissa idrotter. Annan typ av doping är att strax innantävlingsperioden inta medel som på medellång sikt ökar prestationsförmågan. Som exempel kan tas hormonet erythropoetin, som under 6-7 veckors bruk kan öka maximala syreupptagningsförmågan med upp mot 10-15 procent, vilket givetvis är oerhört mycket i idrottssammanhang. Doping i samband med tävling kan vara att strax före eller under tävlingen inta medel, som förhindrar den naturliga nedgången av prestationsförmågan under tävling/match. Centralstimulerande medel såsom amfetamin och liknande preparat kan öka aggressiviteten och uppmärksamheten under tävling men dövar också trötthetssignaler och därmed ökar uthålligheten. Exempel på doping som tas efter tävling kan vara kortisonpreparat som möjligen förbättrar återhämtningen efter en tuff tävling eller urindrivande preparat som skall maskera ett tidigare intag av förbjudet ämne.

Taekwondo och doping.
En del kan finna anledningar till bruk av dopingmedel även inom Taekwondo.

 Det skulle kunna vara:

*      Bygga upp muskulatur genom anabola steroider eller motsvarande preparat. Om ökad muskelmassa ger positiv effekt på spelaren prestation är osäkert då en ökning av kroppsvikten inte förbättrar snabbhet och smidighet. Därtill kan koordinationen, tekniken och timingen försämras.

*      Bloddoping eller bruk av erythropoietin för att höja maximala syreupptagnings-förmågan och därigenom ge spelaren ett bredare konditionsfönster för att orka genomföra kanske upp till 6-7 matcher under en lång tävlingsdag.  

*      Använda uppiggande medel för att öka aggressiviteten, dämpa trötthetssignaler m.m. Dessa medel har använts, inte minst internationellt. Dock finns stora risker för att spelaren blir överstimulerad och därför gör felaktiga saker och tar felaktiga beslut på mattan.

Det skall påpekas att inom idrott generellt finns också stora möjligheter till ”misstagsdoping” eftersom många spelare äter olika preparat i tron att de behöver tillskott av vitaminer, mineraler och olika naturmedel för att öka effekten av träning. Det bör påpekas att det finns risk för att ”stärkande” naturpreparat innehåller medel som ger positiva utslag i dopingtest. Inom idrott föreligger inga behov av kosttillskott om spelaren är i energibalans och intar en välbalanserad kost, d v s äter tillräckligt med mat för att inte gå ner i vikt.

Prioriterade målgrupper
Kompetensen i dopingfrågor bör vara särskilt hög hos elit- och landslagsansvariga (målgrupp 1).
Parallellt bör utbildningsinsatser riktas direkt mot aktiva utövare, i första hand elit- och landslagsspelare (målgrupp 2).

Härigenom ger vi på bästa sätt utövare och föreningar den information de behöver och samtidigt på bästa sätt övervaka att dopingbestämmelserna efterföljs.

Mål (attityd, kunskap, beteende) och budskap.
Målen med dopingrelaterad utbildning av förtroendevalda, med fler är att säkerställa att ledamöter i beslutande organ och de som ansvarar för informationsspridning till aktiva, har den kompetens som krävs avseende bland annat regelfrågor (nationellt och internationellt). De bör även ha kännedom om världsantidopingkoden (WADC) och arbete mot doping samt dispensföreskrifter för dopingklassade läkemedel och allmän kännedom om innehållet i WADA:s lista över förbjudna substanser och metoder.

Utbildning av elit- och landslagsspelare bör inriktas på att skapa medvetenhet om skyldigheter och rättigheter i dopingfrågor. Även kunskap om dopingklassade läkemedel och hur deras attityd till doping gör dem till förebilder för utövare på lägre nivåer inom svensk taekwondo.

Våra medlemmar och aktiva ska stå enade mot doping och för idrott bedriven på rena, rättvisa villkor. Vårt antidopingarbete inriktas idag i första hand mot kunskap och informationsspridning på läger och genom förbundets hemsida.

STF ska fortlöpande informera spelare, föreningar och landslagsansvariga om faror förknippade med bruk av kosttillskott och avråder våra spelare att använda dessa.

Hur når vi ut?

Genom olika läger, samlingar ochgenom förbundets webbplats kommer information om doping och förbundets antidopingarbete finnas tillsammans med aktuell information om förbjudna preparat.

Utbildning bör inledningsvis inriktas mot målgrupp 1 genom externa resurser i form av deltagande i utbildningar och inbjudna förläsare från RF /SISU.

Utbildning av målgrupp 2 kan på motsvarande sätt ske regionalt/centralt med hjälp av

RF /SISU.

 

6. Internationellt

 STF:s medlemskap

Svenska Taekwondoförbundet är medlem i följande internationella förbund:

WTF – World Taekwondo Federation (Genom Svenska Taekwondounionen STU)

ETU – European Taekwondo Union (Genom Svenska Taekwondounionen STU)

ITF – International Taekwon-Do Federation  (Genom ITF-förbundet)

Som olympisk idrott verkar WTF och ETU mot doping. Samtliga internationella förbund använder den officiella dopinglistan fastställd av WADA.

Internationellt antidopingarbete inom Taekwondo

WTF arbetar strikt i enlighet med WADA:s föreskrifter gällande antidoping.

På länken: www.wtf.org/wtf_eng/site/anti_doping/01_anti_doping_rules.html

finns konstant uppdaterad information gällande ”röda listan” och nya preparat som WADA övervakar kvantitetsförbrukningen av då de eventuellt kan klassas som dopingmedel.

World Anti-Doping Agency, WADA är en stiftelse bestående av världens idrotter och regeringar som tagit som uppgift att harmonisera regler och samordna kampen mot doping i alla former. WADA bildades november 1999.

7. Organisatoriskt

Ansvarsfördelning

Svenska Taekwondoförbundets styrelse ansvarar och övervakar att ansvariga för respektive landslag och övriga i ledande befattningar införskaffar och har god kunskap om doping enligt de aktuella regler som den svenska idrottsrörelsen gemensamt beslutat ska styra svensk idrott.

8. Information om Doping

Länkar:

www.rf.se

www.wtf.org

www.wada-ama.org

www.dopingjouren.nu

Idottens Antidopingreglement >>

 Postadress:
Svenska Taekwondoförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996514
E-post: This is a mailto link