Hoppa till sidans innehåll

Ordförande summerar året 2020

11 JAN 2021 23:34
2020 kommer gå till historien på många sätt. Och min förhoppning är att kunna summera 2021 med orden följsamhet, flexibilitet och en mer enad taekwondorörelse, säger förbundsordförande Sammi Kaidi.
  • Skapad: 11 JAN 2021 23:34

Kära taekwondovänner,

 

2020 kommer gå till historien på många sätt.

 

Vi startade året med hopp, samverkan och framtidstro.

 

Det var på förändringsresan i Stockholm som vi samlades, företrädare för olika organisationer inom Svensk Taekwondo. Syftet var att lägga en gemensam grund för förändringsarbetet inom Svensk Taekwondo. Arbete i linje med idrottsrörelsens gemensamma strategi 2025 och värdegrund skulle gjutas i grunden för det husbygge som vi tillsammans sedan skulle bygga vidare på. Vi utgick från att alla som ville vara med, skulle få vara med och att allt skulle ske med största möjliga transparens.

 

Träffen gav oss energi och kraft till att arbeta vidare med ett antal förslag till den kommande förbundsstämman. Redan i februari hade vi behandlat ett antal förändringsförslag som medlemmarna skulle få ta ställning till i april.

 

Mars kom. Och då kom klassificeringen av Covid-19 viruset som en pandemi. Coronaviruset satte världen på paus och Statsministern förklarade kampen mot det som ett maratonlopp. Alla behövde bidra för att hålla kurvan platt och idrottsrörelsen behövde ta sitt ansvar som Sveriges största folkrörelse. Lyssna på Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. "Hålla i och hålla ut", hette det.

 

Mars kom också med ett beslut från Riksidrottsstyrelsen som försatte oss i chock. Styrelsen hade påbörjat ett förändringsarbete tillsammans med distrikt- och grenförbund. Styrelsen var också relativt ny efter att tre ledamöter valdes in i december 2019. Beslutet var dock inte riktat mot styrelsen, den vände sig till hela Taekwondorörelsen och grundade sig på ett antal betraktelser från längre tid tillbaka. Beslutets allvarlighet med indragna stöd för 2020 och långtgående konsekvenser för Svensk Taekwondo gjorde att en krisledning tillsattes.

 

Krisledningen sattes samman med företrädare från förbundet och grenförbunden. Tillsammans enades vi om att Svensk Taekwondo på kort tid behöver hantera många år av eftersatt förbundsarbete. Och tillsammans togs det fram en handlingsplan, ett 30-tal stadgeändringar och ett 20-tal policys & riktlinjer till förbundsstämman 2020.

 

Det fanns ingen tid för annat än att kavla upp ärmarna, hugga tag i det som behövdes göra och göra jobbet - för Svensk Taekwondo.

 

Svensk Taekwondo visade på förbundsstämman att en kvalificerad majoritet instämde i situationens allvar. Att det var nu eller aldrig som vi kortsiktigt behövde styra upp parallellt med att långsiktigt skapa förutsättningar för en större och mer hållbart genomgående förändring. Denna gång var det inte internationella tävlingslicenser som stod på spel. Denna gång handlade det om vår existens som idrott och specialidrottsförbund i den svenska idrottsfamiljen, RF.

 

En förbundsstämma som för övrigt går till historien som den första digitala förbundsstämman och där en jämn könsfördelning i styrelsen samt valberedningen uppnåddes med flera kvinnliga ledamöter än tidigare. Här satte Svensk Taekwondo en ny ribba för demokratin. Stadgarna sa att stämman skulle avhållas innan april-månads utgång, vilket den gjorde tack vare att vi ställde om istället för att ställa in.

 

Svensk Taekwondo visade också på ansvar under pandemin. När det rapporterades om att det förekom smitta inom olika idrotter så hade Taekwondorörelsen ställt om och anpassat sig. Utomhus, online, mindre träningsgrupper och kampsportsträning utan närkontakt. Innan pandemin hade många aldrig kunnat tänka sig kampsport utan närkontakt eller online. Det är essensen med kampsport, närkontakt. Nu var det istället ett faktum, fler som började vänja sig vid det och tävlingar, utbildningar samt konferenser hölls online.

 

Arbetet efter förbundsstämman bestod av implementering av de många åtgärderna som togs upp i handlingsplanen. Avstämningar med RF och dialog med förtroendevalda samt medlemsföreningar. Vid vår första avstämning med RF av handlingsplanen så konstaterades det att planen kändes för ambitiös och nästintill verklighetsfrånvarande. Att på så kort tid; genomföra, implementera och följa upp de många åtgärderna, kändes inte troligt. Förbundsstyrelsen tog till sig av synpunkterna där målsättning och tidsplan omarbetades samt tydliggjordes utifrån att förbundet på kort sikt skulle komma till att arbeta och fungera i enlighet med idrottsrörelsens värdegrund. På längre sikt och något som växte fram från förändringsresan i början av året låg programförklaringen Agenda2024 till grund för.

 

Dessutom så svarade vår kartläggning av pandemins effekter att Svensk Taekwondo hade drabbats hårt. Det handlade om uteblivna intäkter från medlems- & träningsavgifter samt arrangemang som i vissa fall även kunde få föreningar att stänga ned. När RF då kom med kompensationsstöd till föreningar så konstaterade styrelsen att det skulle vara tillräckligt med insatser för Svensk Taekwondo. Tyvärr var det ett fåtal föreningar som ansökte och en handfull som beviljades kompensation. Det fick styrelsen att ta i frågan på bredare front och inledde under hösten samverkan med de andra kampsportsförbunden. Det finns mycket som förenar oss och något som vi menar på är viktigt att ta fasta på.

 

När vi kom in på hösten så fanns det ett antal utmaningar att klara ut.

 

Styrelsen inledde det med att utse ansvariga i styrelsen för olika fokusområden såsom förändringsarbete, utbildning, jämställdhet och barn & ungdom samt ansvariga för de olika distrikten. Vid styrelsemötena utsågs demokratifrämjare som hade det otroligt viktiga uppdraget att säkerställa att alla fick komma till tals, att alla var delaktiga i styrelsearbetet och att styrelsen ständigt arbetade med demokratifrågor. Det var både ris och ros vid demokratifrämjarens avrapportering i slutet av styrelsemötet vilket kan läsas i protokollen.

 

Den akuta fasen av förändringsarbetet med "Handlingsplanen - Svensk Taekwondo ur krisen" började lida mot sitt slut. Det ingick även att verksamheten på grenförbundsnivå och särskilt för STU, utifrån att Riksidrottsstyrelsen tidigare pekat på brister i deras verksamhet, skulle upprätta egna handlingsplaner och föreslå till sina medlemmar åtgärder i linje med det. När fasen övergick till uppföljning så brast det i kommunikation, transparens och återrapportering parallellt med att förbundet mottog oroande signaler från medlemmarna om att antidemokratiska krafter tilläts verka i bakgrunden. Det gjorde att förbundsstyrelsen, efter vägledning från RIN, beslutade att återkalla ekonomihanteringen av STU:s stöd. En återkallning som innebär att stöd finns, men kommer administreras från förbundets och inte STU:s konton, men med STU:s ledamöters attestering av det.

 

Den andra större utmaningen låg i att det långsiktiga förändringsarbetet med Agenda2024 behövde utvecklas. 8 punkter i programförklaringen gjorde att förbundsstyrelsen med flera fick svårt att prioritera områden, definiera insatser eller dela upp arbetet. Styrelsen bestämde sig för att revidera programförklaringen, bjuda in medlemmarna och förtroendevalda för att komma med feedback samt input. Parallellt med det togs även principer för en utvecklingstrappa för föreningar, distrikt, grenförbund och förbundet fram.

 

Vi hade flertal digitala möten under hösten där medlemmar och förtroendevalda var inbjudna för att ta del av det senaste i förbundet men också för att kunna påverka, bidra och vara delaktiga. Till en början var det en handfull individer som deltog men allteftersom växte det till att omfatta fler och vid årets sista möte deltog över 50st representanter.

 

En förändringsledarkonferens bjöds in till med 25st förändringsledare från 25st medlemsföreningar. Konferensen genomfördes digitalt och hade fokus på förändringsarbete i förbundet och föreningen. På vilket sätt bedrivs verksamheten i föreningen enligt idrottsrörelsens värdegrund och hur kan föreningen påverka arbetet i förbundet med demokratiska processer var två områden av flera som behandlades. Feedbacken var positiv och förändringsledarna gav förbundet ett antal områden att arbeta vidare med kopplat till deras uppdrag, vilket vi ser framemot att presentera under 2021.

 

Styrelsen arbetade utifrån principerna att å ena hållet arbeta för att stärka medlemsföreningarna och stödja dem i deras utmaningar och å andra hållet att följa upp verksamheten så svensk taekwondo arbetar och fungerar i linje med idrottsrörelsens värdegrund samt gemensamt fattade beslut.

 

Här initierade styrelsen ett nytt projektområde inom ramen för projektstöd med insatser från en föreningskonsulent. Det handlar om att ta arbetet med barnkonventionen och trygga idrottsmiljöer till en ny nivå, stödja föreningarna i sitt demokratiska arbete eller att utveckla verksamheten i linje med idrottsrörelsens värdegrund och med särskilt fokus på barn- & ungdomsfrågor i föreningen. En föreningskonsulent som dedikeras till föreningen anställdes av förbundet och i en första omgång anmälde ett 25 tal föreningar intresse för att ta del av projektet.

 

Den andra principen med att följa upp verksamheten har väckt en del reaktioner bland förtroendevalda och föreningsföreträdare. Det handlar framförallt om att uppföljning inte gjorts tidigare där det ska redovisas mer strukturerat, metodiskt och i linje med regelverk utifrån Strategi 2025 samt förbundsutvecklingsplan. När uppföljningen föll med grenförbundet STU så har försök och initiativ tagits för att hitta tillbaka. Samtliga initiativ strandade dock när det konstaterades att en gemensam grund inte fanns eller när inget intresse fanns för att skapa det - inte ens för Svensk Taekwondo.

 

Och inte heller blev det tydligare efter att STU höll sin förbundsstämma den 6 dec då det dagen efter sattes igång ytterligare juridiska processer istället för att mötas i de frågor som respektive förbundsstämma beslutat om och som förenar oss.

 

När jag därför summerar 2020 kan jag inte säga att vi avslutade året så som vi började det. Jag kan däremot konstatera att vi på kort tid börjat arbeta och fungera i linje med idrottsrörelsens värdegrund. Det har inte varit smärtfritt och det kommer fortsatt vara tufft. Trots allt så finns det en övervägande majoritet i förbundet som vill ha en förändring. Det finns hopp och det kommer krävas mer än uppkavlade armar och hårt arbete för att mota bort en kultur av antidemokrati, osanningar och korruption som tillåtits gro ett bra tag.

 

Låt oss därför gå in i 2021 med siktet högt, fötterna på jorden och armarna redo för ett fortsatt förändringsarbete. Arbete med att förmildra konsekvenserna av pandemin för Svensk Taekwondo tillsammans med vårt långsiktiga förändringsarbete står högt på agendan. Det handlar om att ta fram en verksamhetsinriktning för 2021-2022 och införa utvecklingstrappan för en taekwondorörelse för alla i hela livet. Syftet är att få till en mer bestående och hållbar förändring av Svensk Taekwondo.

 

Min förhoppning är att kunna summera 2021 med orden följsamhet, flexibilitet och en mer enad taekwondorörelse. Följsamhet till fattade beslut, regelverk och demokratiska processer, flexibilitet i att våga tänka om och nytt samt mer enade i att vi hellre pratar med varandra, respekterar och välkomnar olikheter eller oliktänkande - vilket kommer göra oss starkare.

 

Hoppas helgdagarna spenderats precis så som du önskat att de ska vara.

 

Nu drar vi igång 2021.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Sammi Kaidi
Förbundsordförande

 

Ta del av dokumentation kopplat till årssummeringen:

 

Skribent: Sammi Kaidi
E-post: This is a mailto link

Svenska Taekwondounionen

Svenska ITF Förbundet

Riksidrottsförbundet

Svenska Taekwondoförbundet är en del av svensk idrott.

SISU Idrottsutbildarna

Vi är med i studieförbundet SISU idrottsutbildarna.

Tillsammans för fler i rörelse

Vaccinera klubben

World Taekwondo

International Taekwon-Do Federation

Hitta oss på sociala medier
.
Svenska Taekwondoförbundet Facebook...Svenska Taekwondoförbundet Instagram

Postadress:
Svenska Taekwondoförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996514
E-post: kansli@swetaekwondo....